Bauknecht winactie – Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bauknecht  Winactie – Luxe kookboekenset van Jamie Oliver

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze Algemene voorwaarden beschrijven de officiële regels van de Bauknecht Winactie “Win een luxe kookboekenset van Jamie Oliver” (hierna genoemd: “de Winactie”)
 • De Winactie wordt georganiseerd door Whirlpool Nederland met een kantoor in Princenhagelaan 11, 4813 DA, Breda, Nederland (hier genoemd: de Organisator of Bauknecht)
 • Deelname aan de Winactie is gratis en zonder verplichting om goederen of diensten te kopen.
 • Door deel te nemen, wordt er van deelnemers verwacht dat zij instemmen met deze Algemene voorwaarden onder de relevante toepasbare wetgeving.
 • De Winactie vindt alleen online plaats, op de social media platformen Facebook en Instagram. De Winactie loopt t/m 16 maart 2020 (hierna genoemd: de Duur)

Artikel 2 – Deelnemers en voorwaarden voor deelname

2.1 Iedere meerjarig persoon (wettelijke leeftijd), woonachtig in het land waar de Winactie plaatsvindt (Nederland), die een profiel heeft op de relevante social media kanalen waar de Winactie wordt gehouden (hierna genoemd: de Deelnemer)

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Winactie:

 • Minderjarigen;
 • Medewerkers van de Organisator en alle verwante bedrijven van de Organisator;
 • Medewerkers van externe bedrijven welke (in)direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, organisatie of administratie van de Winactie;
 • Familieleden van de bovengenoemde personen, evenals personen die hetzelfde woonadres hebben.

2.2. Iedere deelnemer kan maar één keer deelnemen aan de Winactie.

2.3. Iedere deelnemer kan maar één prijs winnen.

Artikel 3 – De Winactie

3.1. Om deel te nemen aan de winactie moeten deelnemers een foto van de door hun bereide Asperges met een twist plaatsen onder de Facebook post waarin de winactie wordt aangekondigd, of op Instagram met #aspergesmeteentwist. Deelnemers moeten hierbij ook uitleggen wat het recept van het baksel is.

3.2. De keuze van de Winnaars is definitief en bindend, de Organisator zal geen discussie of communicatie aangaan over de keuze.

3.3. De Organisator kan weigeren om een prijs te verstrekken of de prijs terug te vorderen in geval van schending door de Winnaar van de Algemene voorwaarden, fraude, oneerlijkheid of ander ongepast gedrag of gebruik van technologie door de Winnaar bij deelname aan de Winactie.

3.4. De Winnaars zullen op 23 maart 2020 door een Facebook of Instagram post op de hoogte gesteld worden. De Winnaars moeten binnen 48 uur reageren door hun contactgegevens in een privébericht te sturen. Indien een van de Winnaars geen contact opneemt, de prijs niet in ontvangst kan nemen, heeft de Organisator het recht om een alternatieve Winnaar te selecteren. De Organisator zal geen andere prijs of compensatie regelen.

Artikel 4 – De prijs

4.1. Het resultaat is definitief. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige kosten die gemaakt worden in het geval dat de Winnaar zijn of haar prijs annuleert. De Organisator behoudt het recht om de prijs te wijzigen door omstandigheden buiten zijn controle.

Artikel 5 – Diskwalificatie van of wijziging/annulering van de wedstrijd

5.1. Deelname is afhankelijk van acceptatie en naleving van de Algemene Voorwaarden en de regels die ze bevatten. De Organisator heeft het recht om deelnemers om de volgende redenen te diskwalificeren:

 • omstandigheden buiten de Organisator zijn controle,
 • opzettelijk knoeien met het mechanisme van de Winactie,
 • schending van de Algemene Voorwaarden, inclusief schending van de deelname vereisten,
 • iedere vorm van data hacking,
 • verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens bij registratie,
 • providing incorrect or inaccurate personal data upon registration,
 • iedere andere reden die de Organisator beschouwt als niet in lijn met de Winactie.

Een vermoeden van valsspelen is voldoende reden voor diskwalificatie.

In het geval van diskwalificatie nadat de prijs is uitgereikt, behoudt de Organisator het recht om de uitgedeelde prijs terug te eisen van de gediskwalificeerde deelnemer.

5.2. De Organisator behoudt het recht om de Winactie of de Algemene Voorwaarden te wijzigen, en/of de Winactie of de prijs te schorsen of te annuleren. Met name in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals overmacht, zoals bijv. Stroomuitval, server storingen, virusaanvallen, hacking, handelingen van deelnemers, veranderen van de wettelijke bepalingen of onverwachte wettelijke beperkingen, of een andere gebeurtenis buiten de controle van de Organisator om welke het organiseren van de Winactie, het toepassen van de Algemene Voorwaarden of het toekennen van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maken

Indien de Winactie wordt geannuleerd door de Organisator wordt dit via social media aan de deelnemers meegedeeld.

In het geval dat de annulering van de Winactie of de prijs te wijten is aan handelingen van Deelnemers, zullen deze Deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor voor enige schade, direct of indirect en inclusief claims van deelnemers of derden, opgelopen als gevolg van de annulering.

Bij annulering kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect, als gevolg van de annulering. De organisator is niet verplicht om een alternatieve wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan optreden tijdens de organisatie van- of deelname aan de Winactie, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade, inclusief schade veroorzaakt door:

 • De inbreuk op intellectuele eigendom, privacy, persoonlijkheid of andere eigendomsrechten van derden door een deelnemer;
 • Problemen met de internetverbinding, enig ander probleem in het telecommunicatienetwerk, met de hardware, software, technische problemen van welke aard dan ook, hacking, gerechtelijke bevelen of verplichte wetgeving;
 • Niet-ontvangst van een inschrijfformulier door de Organisator in geval van overmacht, kwaadwillende tussenkomst van een derde, verbindingsproblemen of problemen die zich voordoen die buiten de invloed van Bauknecht vallen;
 • Wijzigingen aangebracht aan de Algemene voorwaarden of annulering van de Winactie;

6.2 Behalve in het geval van ernstig op opzettelijk wangedrag, kunnen de Organisator, noch zijn personeel, noch een derde partij waarop hij zich baseert voor de organisatie of publiciteit van de wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook (inclusief persoonlijk letsel of verlies of schade, direct of indirect) die zou zijn ontstaan als gevolg van het organiseren van- of deelname aan de Winactie, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning van de prijs.

6.3 De Organisator accepteert geen aansprakelijkheid in het geval dat de winnaar(s) om welke reden dan ook, de prijs niet kan aanvaarden of dat hij/zij de Organisator niet tijdig op de hoogte stelt. Dit zal door de Organisator bepaald worden.

6.4. In geval van een (productie)fout, hoe dan ook veroorzaakt, die de Winactie op enige wijze beïnvloedt, behoudt de Organisator het recht om de Winactie te blijven beheren alsof de fout niet is opgetreden. Wanneer de organisator dit passend acht, kan Bauknecht ervoor kiezen om de deelnemers op de hoogte te stellen van de fout en deze te corrigeren.

6.5. IN GEEN GEVAL IS DE ORGANISATOR AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD. OOK NIET ALS DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN CLAIM OP BASIS VAN OVEREENKOMST, GARANTIE, NALATIGHEID, EN OF BAUKNECHT IS GEÏNFORMEERD VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, om deze reden is de bovenstaande beperking of uitsluiting niet van toepassing voor bepaalde deelnemers.

Artikel 7 – Privacy

7.1. Door deelname gaan Deelnemers akkoord met het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens voor de Winactie door de Organisator. De wettelijke gronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op GDPR richtlijnen. Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de correcte administratie van de Winactie. De persoonlijke gegevens worden tot 2 jaar na de Winactie bewaard.

7.2. De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is de Organisator. Elke Deelnemer begrijpt echter dat, hoewel hij/zij een Facebook of Instagram profiel heeft en gebruikt, de eigenaars van deze platformen ook worden beschouwd als verantwoordelijke van de verwerking van gegevens op die platformen. Voor verdere referentie verwijst de Organisator u naar het privacybeleid van Facebook en Instagram.

Alle verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

7.3. We zullen geen profilering uitvoeren of geautomatiseerde beslissingen nemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We zullen uw gegevens aan niemand overdragen, behalve aan Facebook Inc. voor het correcte beheer van deze Winactie. Omdat Facebook en Instagram als platformen voor deze Winactie wordt gebruikt, verwerkt ook Facebook Inc. de persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, in de Verenigde Staten van Amerika. Facebook Inc. heeft zich aan de VS-EU Privacy Shield normen gehouden.

7.4. De Organisator wil iedere deelnemer informeren over zijn/haar rechten om meer informatie over de verwerking van, toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking, verwijdering van de persoonlijke gegevens te vragen of om een kopie van de gegevens te krijgen.

Deelnemers begrijpen dat verdere deelname onmogelijk is zonder dat hun gegevens worden verwerkt. Als een deelnemer om vroegtijdige verwijdering van zijn/haar gegevens zou vragen, is deze deelnemer uitgesloten van de Winactie.

7.5. Deelnemers kunnen hun rechten uitoefenen door een brief te sturen naar de Organisator op het volgende adres: Whirlpool Nederland, Afdeling Marketing, Princenhagelaan 11, 4813 DA, Breda, Nederland. Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: Isabella Gonzalez, [email protected].

7.6. Voor meer informatie of vragen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, neem contact op met: [email protected].

7.7. Als u denkt dat uw privacy rechten zijn geschonden kunt u een klacht indienen bij uw relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Als u niet weer met welke autoriteit u contact op moet nemen gaat u naar:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Artikel 8 – Conflicten en klachten

8.1. Iedere klacht met betrekking tot de algemene voorwaarden moet aan de Organisator worden gericht via het volgende adres: Whirlpool Nederland, Princenhagelaan 11, 4813 DA, Breda, Nederland of aan [email protected]

 • 8.2. In geval van een geschil over de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, zullen de Deelnemers en de Organisator met elkaar een schappelijke oplossing vinden voor het geschil
 • 8.3 Alle beslissingen van de Organisator over de Winactie zijn definitief en bindend. Hier kan geen beroep op worden gedaan.

Artikel 9 – Social Media

9.1. Deze Winactie wordt georganiseerd op Facebook en Instagram. De Organisator verklaart expliciet dat Facebook Inc. op geen enkele manier geassocieerd mag worden met de Winactie en deze Winactie niet onderschrijft of beheert. Facebook Inc. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van problemen met betrekking tot de wedstrijd.

9.2. Alle deelnemer garanderen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden van de social media kanalen die worden gebruikt tijdens de Winactie, evenals de toepasselijke wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef aan dat je geen robot bent *